Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT)

Kisgyermekkorban az idegrendszer érlelésének leghatékonyabb eszköze a mozgás. A mozgáson keresztül az idegrendszer bepótolja azokat a hiányosságokat, amelyek a korai életszakaszban keletkeztek. A mozgásfejlesztés következtében az egész személyiség fejlődik, hiszen a testi fejlődésen túl hatunk az értelemre, a szociális és lelki képességekre is. A TSMT-t (=Tervezett SzenzoMotoros Tréninget), mint mozgásterápiát az organikus éretlen gyermekeknek ajánljuk. Organikus éretlenség alatt értjük, hogy késhetnek azok a gyermek idegrendszerében genetikusan kódolt folyamatok, mint pl. a fejemelés, kitámasztás, kúszás, mászás, járás, futás, a figyelem kialakulása, a beszéd megindulása. Ha ezek a késések elkezdődnek, vagy ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé (pl. túl korán feláll, vagy jár a gyermek), az egész fejlődés lelassul, vontatottá válik. Fejlesztés hiányában, a gyermeknél az iskolában lemaradásokat tapasztalhatunk, amelyek tanulási és viselkedési problémákhoz vezethetnek.

Szomatopedagógia

Komplex, gyógypedagógiai módszerekkel történő mozgásfejlesztés.

Célja: a mozgásszervrendszer működőképességének optimális szintre emelése, a változó környezeti adottságokhoz történő – az életkori sajátosságoknak megfelelő – legmagasabb szintű mozgásos alkalmazkodóképesség kialakítása. A mozgásnevelés komplexen ötvözi a sérült, károsodott tartási és mozgási funkció, akadályozott cselekvés helyreállítását célzó gyógyító és pedagógiai jellegű eljárásokat és tevékenységeket.

Konduktív pedagógia

A világszerte elismert és híres módszert alkalmazó szakembereink, a konduktorok olyan pedagógusok, akik az esetleges idegrendszeri károsodások felismerésétől, a tanácsadáson keresztül egészen a gyerekek intézménybe kerüléséig irányítják és vezetik a gyerekek mozgás és értelmi fejlődését. Egyéni és csoportos formában, játékos feladatokkal segítik a különböző mozdulatok, mozgások megtanulásához vezető utat, segítséget adva a szülőknek is az otthoni gyakorláshoz.

Gyógypedagógia

A korai gyógypedagógiai fejlesztés a megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex, személyre szabott megsegítése. Melynek célja a fejlődési elmaradás feltérképezése, a gyermek sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, illetve a sérült kisgyermeket nevelő családok segítése.

Autizmus specifikus

Autizmus specifikus fejlesztés, speciálisan képzett gyógypedagógusok irányításával, a problémás viselkedések megelőzése/kezelése érdekében; a szociális, kommunikációs, önkiszolgálási és a játékkal kapcsolatos készségek terén felvetődő eltérések feloldásának megismertetése a gyerek és a szülő részére.

Logopédia

A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására képesített szakember.

Korai logopédiai terápiát igényelnek:

  • akik ajak- és szájpadhasadékkal születtek, s emiatt beszédfejlődésük, hangképzésük akadályozott;
  • akiknek a nyelvi és beszédfejlődése késést mutat, nem indul meg, környezetük beszédére kevésbé figyelnek, a mondatokat nem értik, kifejezni magukat nem, vagy alig képesek, beszédük érthetetlen;
  • akik beszéd közben megakadnak, a hangokat, szavakat ismétlik, a dadogás korai tüneteit mutatják;
  • akik környezetükkel nem tudnak kapcsolatot létesíteni, túlzottan elzárkóznak, félnek, gátolt viselkedésűek;
  • akik gyermekdalokat, verseket, mondókákat nem vagy nehezen képesek megtanulni, illetve fejletlenebb szókincset mutatnak, toldalékokat pontatlanul használnak;
  • hallás-, látássérülés, értelmi akadályozottság, autizmus esetén, központi idegrendszeri sérülés közben kialakult akadályozott beszédfejlődés esetén (adott terület szakemberének megítélése alapján).

Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK)

Kiegészítő, segítő kommunikáció, amely megmutathatóvá teszi a kimondhatatlant, a funkcionális beszéd hiányát hivatott kompenzálni. Akkor szükséges, ha a beszéd és a többi megszokott, hagyományos kifejezési mód helyett a beszédtől eltérő, szokatlan, új utakat kell keresni a kommunikációra. Ezek lehetnek hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv, stb. és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs táblák, valamint a hangadó gépek (kommunikátorok).

Szurdopedagógia

A szurdopedagógiai fejlesztés célja a sérült vagy hiányzó nyelvi kommunikáció indítása, a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése, javítása. A hallássérült gyermek hallásnevelése, beszédfejlesztése (naturális)-auditív–orális módszerrel történik. A siker titka a jól kiválasztott és beállított hallást segítő készülék mellett a szülő bevonása a terápiás eljárásba. Ennek során segítséget adunk ahhoz, hogy az otthoni környezetben végzett anyanyelv elsajátítás minél sikeresebb legyen. Hallásjavító műtét során (CI) a belső fülben lévő csiga (cochlea) elhalt szőrsejtjeinek működését pótolják a beültetett elektródákkal. A műtét után kezdetét veszi a gyógypedagógiai fejlesztő folyamat, az auditív habilitációs tréning, melynek célja, hogy segítse a műtét során elnyert vagy visszanyert hallás (beszédhallás) beszédértéssé fejlődését.

Tiflopedagógiai

A tiflopedagógia a látássérültek pedagógiája, ebből kifolyólag, a látássérültek pedagógiájára szakosodott gyógypedagógus (régi megnevezése: tiflopedagógus) végzi a fejlesztést. A korai fejlesztés komplex gyógypedagógiai módszerekkel zajlik, a szülő jelenlétében és annak bevonásával, aki egyúttal tanácsot kap, hogy a mindennapokban hogyan folytassa otthonában gyermeke nevelését. Az órákon történő fejlesztés során fejlesztjük a gyermek látását, mozgását és a tájékozódási képességeit, valamint értelmi, kommunikációs és önkiszolgálási tevékenységeit, az összes meglévő érzékszervek bevonásával.

Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT-terápia)

A Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia egy komplex mozgásfejlesztő módszer. Ebben a terápiában nem csak a mozgásfejlesztés kap szerepet, hanem az kiegészül a gyermek teljes körű fejlesztésével, mint például a beszéd, gondolkodás, észlelés fejlesztése is. Nem egy meghatározott, beszabályozott tréning, hanem változatos, sokféle tevékenységet felkínáló, a gyerek számára örömet okozó játékfolyamat, ahol a gyermekek egy speciális eszközökkel felszerelt teremben, játék közben észrevétlenül hajtanak végre olyan mozgásformákat, melyek számukra szükségesek és fontos szerepet játszanak fejlődésükben. Ezáltal az éretlen vagy egyes területeken nem kellően differenciált működésű idegrendszerüket saját aktív részvételükkel, önszántukból, egyéni utakon járva fejlesztik.